Szlaki nadziei. Odyseja wolności

https://szlakinadziei.ipn.gov.pl/sn/kalendarium-historyczne/90397,Kalendarium-historyczne.html
2023-12-09, 14:02

Kalendarium historyczne

   

  • 1939

  • 1939-09-01

   Atak Niemiec na Polskę.

  • 1939-09-03

   Wypowiedzenie Niemcom wojny przez Francję i Wielką Brytanię.

  • 1939-03-09

   Podpisanie polsko-francuskiej umowy w sprawie utworzenia dywizji polskiej we Francji

  • 1939-09-12

   Konferencja w Abbeville francusko-brytyjskiej Najwyższej Rady Wojennej z udziałem premierów Edouarda Daladiera i Neville’a Chamberlaina (decyzja o nieudzieleniu wsparcia wojskowego Polsce).

  • 1939-09-16

   Internowany w Tallinie ORP Orzeł ucieka do Wielkiej Brytanii

  • 1939-09-17

   Atak Związku Sowieckiego na Polskę. Rząd polski i oddziały Wojska Polskiego rozpoczynają ewakuację do Rumunii.

  • 1939-09-22

   Wspólna defilada oddziałów Armii Czerwonej i Wehrmachtu w Brześciu Litewskim nad Bugiem.

  • 1939-09-28

   Niemcy i Związek Sowiecki wytyczyły wspólną granicę przebiegającą przez terytorium Polski i podpisały układ o granicach i przyjaźni.

  • 1939-09-30

   Powstanie rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie we Francji. Funkcję premiera i Naczelnego Wodza objął gen. Władysław Sikorski. Prezydentem RP na uchodźstwie został Władysław Raczkiewicz. Po inwazji Hitlera na Francję rząd przeniósł się do Wlk. Brytanii w czerwcu 1940 r.

  • 1939-11.01-02

   Dekrety Rady Najwyższej ZSRS o przyłączeniu tzw. Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi (wschodnich ziem polskich zajętych przez Armię Czerwoną po 17 września) do ZSRS.

  • 1939-11-11

   We Francji rozpoczęto formowanie 2 Dywizji Piechoty

  • 1939-11-18

   Podpisanie w Londynie polsko-brytyjskiej umowę, na mocy której Oddział Polskiej Marynarki Wojennej w Wielkiej Brytanii podporządkowano pod względem operacyjnym Admiralicji Brytyjskiej.

  • 1939-12-05

   Rada Komisarzy Ludowych ZSRS przyjęła uchwałę, która zlecała NKWD przeprowadzenie wysiedlenia polskiej ludności z terenów Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy.

  • 1940

  • 1940-01-04

   Podpisanie polsko-francuskiej umowy w sprawie tworzenia Wojska Polskiego

  • 1940-01-15

   Powstaje Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich

  • 1940-02-10

   Pierwsza deportacja 140 tys. Polaków z ziem włączonych do ZSRS na Syberię

    

  • 1940-03-05

   Biuro Polityczne KC WKP(b) podjęło uchwałę o rozstrzelaniu polskich jeńców wojennych przebywających w sowieckich obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz polskich więźniów przetrzymywanych przez NKWD na obszarze przedwojennych wschodnich województw Rzeczypospolitej. W wyniku tej decyzji zgładzono około 22 tys. obywateli polskich.

  • 1940-03-27

   Pierwszy polski oddział lotniczy we Francji, tzw. Eskadra Montpellier, osiąga gotowość bojową

  • 1940-04.12-13

   Druga deportacja 61 tys. Polaków z ziem włączonych do ZSRS na Syberię

  • 1940-05-08

   Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich bierze udział w walkach o Narvik

  • 1940-06-16

   Odezwa radiowa premiera i i Naczelnego Wodza gen. Sikorskiego do żołnierzy, by ewakuowali sięz Francji do Wielkiej Brytanii

  • 1940-06-28

   Rozkaz sformowania pierwszego Polskiego Dywizjonu Bombowego nr 300 w Wielkiej Brytanii

  • 1940-06-29

   Trzecia deportacja 80 tys. Polaków z ziem włączonych do ZSRS na Syberię

  • 1940-07-13

   W Biggar utworzono 1 Brygadę Strzelców pod dowództwem gen. Gustawa Paszkiewicza, w Douglas powstała 2 Brygada Strzelców dowodzona przez gen. Rudolfa Dreszera

  • 1941

  • 1941-06-20

   Czwarta deportacja 90 tys. Polaków z ziem włączonych do ZSRS na Syberię

  • 1941-06-22

   Atak Niemiec i ich sojuszników na ZSRS rozpoczynający realizację planu „Barbarossa”.

  • 1941-07-30

   Premier rządu RP na uchodźstwie gen. Władysław Sikorski i ambasador ZSRS w Londynie Iwan Majski podpisali międzypaństwowe porozumienie pomiędzy Polską a Związkiem Sowieckim. Ponadto rząd ZSRS zagwarantował "amnestię" dla obywateli polskich: więźniów politycznych i zesłańców pozbawionych wolności na terenie ZSRS w więzieniach i obozach Gułagu. Wskutek tego uzyskano warunki prawne do zwolnienia polskich więźniów i stworzenia na ich bazie Polskich Sił Zbrojnych w ZSRS.

  • 1941-08-04

   Władysław Anders został zwolniony z więzienia moskiewskiego, w którym przebywał od lutego 1940 r. (od grudnia 1939 r. przebywał w więzieniu we Lwowie, po aresztowaniu przez NKWD.)

  • 1941-08-10

   Władysław Anders został awansowany do stopnia generała dywizji i mianowany dowódcą Armii Polskiej w Związku Sowieckim.

  • 1941-08-12

   Prezydium Rady Najwyższej ZSRS ogłosiło dekret o udzieleniu „amnestii” wszystkim obywatelom polskim pozbawionym wolności na terytorium sowieckim.

  • 1941-08-21

   Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich bierze udział w walkach w obronie Tobruku

  • 1941-08-22

   Władysław Anders wydał pierwszy rozkaz o formowaniu polskich sił zbrojnych oraz apel do obywateli polskich o wstępowanie do wojska. W istniejących obozach NKWD dla jeńców polskich od 23 sierpnia 1941 roku rozpoczęły pracę komisje rekrutacyjne i do 12 września zaakceptowały one 24 828 jeńców wojennych i internowanych. Łącznie wcielono do Armii 25 115 osób, w tym 960 oficerów.

  • 1941-08-27

   W gmachu polskiej ambasady w Moskwie odbyła się odprawa oficerów powołanych do pracy w dowództwie armii.

  • 1941.IX

   Utworzenie Pomocniczej Służby Kobiet - polskiej kobiecej pomocniczej formacji wojskowej.

  • 1941.IX-XI

   Przygotowanie siedziby dowództwa i sztabu formującej się w ZSRS Armii Polskiej w Buzułuku. Formowanie jednostek rozpoczęto we wrześniu w Buzułuku, Tatiszczewie koło Saratowa oraz w Tockoje na linii kolejowej Kujbyszew, w Czkałowie.

  • 1941.IX-XI

   Formowanie 5 Wileńskiej Dywizja Piechoty w Tatiszczewie. 22 września 1941 r. dywizja osiągnęła stan organizacyjny, który umożliwił jej rozpoczęcie szkolenia bojowego. 15 października stan osobowy dywizji wynosił: 475 oficerów i 8617 szeregowców.

  • 1941.IX-XI

   Formowanie 6 Lwowskiej Dywizji Piechoty w Tockoje. W połowie października 6 dywizja piechoty liczyła: 393 oficerów, 11 344 podoficerów i szeregowców oraz 69 kobiet.

  • 1941-10-20

   Wydany został rozkaz organizacyjny o formowaniu 7 Dywizji Piechoty w Kermine. 5 stycznia 1942 Dywizja liczyła 663 oficerów i 13 386 podoficerów i szeregowych.

  • 1941-09-06

   Polsko-sowiecko uzgodnienia w sprawie podniesienie stanu Armii Polskiej w ZSRS do 44 tys.

  • 1941-12.03-04

   Rozmowy na Kremlu między Józefem Stalinem a gen. Władysławem Sikorskim, z udziałem gen. Władysławem Andersa. Podpisanie polsko-sowieckiej deklaracji o współpracy, przewidującej m.in. formowanie na terenie ZSRS siedmiu dywizji Armii Polskiej.

  • 1942

  • 1942.I-II

   Przeniesienie ośrodków formowania Armii Polskiej w ZSRS na południe, głównie do Uzbekistanu.

  • 1942.I-II

   Sprzeciw gen. Andersa wobec propozycji sowieckiej skierowania 5 Wileńskiej Dywizji Piechoty na front (obawa przed zdziesiątkowanie dywizji).

  • 1942-02-25

   Rozpoczęto organizowanie 1 Dywizji Pancernej pod dowództwem gen. Stanisława Maczka

  • 1942-03-19

   Wydanie przez gen. Władysława Andersa rozkazu o rozpoczęciu ewakuacji części jednostek Wojska Polskiego i towarzyszących mu osób cywilnych ZSRS do Iranu.

  • 1942-03.24-04.05

   Pierwsza ewakuacja 44 tys. polskich żołnierzy i cywilów z Azji Środkowej do Iranu.

  • 1942-04-15

   Przybycie do Bombaju grupy ponad 170 sierot i ich opiekunów wywiezionych do ZSRS.

  • 1942-04-15

   Do Bandry w Indiach przybywa transport polskich dzieci

  • 1942.VIII

   Druga ewakuacja wojska i ludności cywilnej do Iranu (ok. 45 tys. żołnierzy i ok. 25 tys. osób cywilnych).

  • 1942-09-27

   Przybycie pierwszego transportu uchodźców do afrykańskiego portu Tanga w Tanganice (Tanzania).

  • 1942.IX-X

   Przemieszczenie wojsk ewakuowanych z ZSRS do Iraku. Sztab Armii ulokowano w Qizil Ribat (na północny wschód od Bagdadu). Reorganizacja oddziałów.

  • 1943

  • 1943-04-13

   Ogłoszenie przez Niemców informacji o odkryciu w Katyniu grobów polskich oficerów zamordowanych przez NKWD 1940 r.

  • 1943-04-25

   Zerwanie przez ZSRS stosunków dyplomatycznych z Polską.

  • 1943-05.26-07.03

   Wizyta gen. Sikorskiego na Bliskim i Środkowym Wschodzie. Decyzja o nowej organizacji Armii Polskiej na Wschodzie.

  • 1943-07-04

   Katastrofa lotnicza w Gibraltarze, podczas której zginął Naczelny Wódz i premier rządu polskiego gen. Władysław Sikorski. Nowym premierem Rządu RP na uchodźstwie został Stanisław Mikołajczyk.

  • 1943-07-21

   Rozkazem Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego z jednostek Armii Polskiej na Wschodzie utworzony został 2 Korpus Polski, którego dowództwo objął gen. Władysław Anders.

  • 1943.VIII

   Przemieszczenie 2 Korpusu do Palestyny.

  • 1943-11-25

   Naczelny Wódz gen. broni Kazimierz Sosnkowski wydał "Wytyczne organizacyjne dla Armii Polskiej na Wschodzie". Armia Polska na Wschodzie została podzielona na trzy rzuty. Rzut pierwszy tworzył 2 Korpus Polski wraz z Bazą Armii Polskiej na Wschodzie. Rzut drugi tworzył sztab armii i jednostki, które nie weszły w skład 2 Korpusu Polskiego. Trzeci rzut stanowiły jednostki armii pozostające na terenie Palestyny, Syrii i Iranu.

  • 1943-11.28-12.01

   Konferencja Wielkiej Trójki w Teheranie.

  • 1943.XI - 1944.I

   Inspekcja Naczelnego Wodza gen. Kazimierza Sosnkowskiego w oddziałach polskich w Palestynie. Przegrupowanie 2 Korpusu do Egiptu do rejonu Qassassin (okolice Aleksandrii i Port Saidu). 2 Korpus liczył wówczas ponad 52 tysiące żołnierzy.

  • 1943.XII - 1944.IV

   Transporty 2 Korpusu z Egiptu do Włoch, gdzie jego jednostki weszły w skład brytyjskiej 8 Armii. Udział oddziałów w działaniach obronnych nad rzeką Sangrio.

  • 1944

  • 1944-05-12

   Pierwsze natarcie 2 Korpusu Polskiego na Monte Cassino.

  • 1944-05.17-18

   Drugie natarcie 2 Korpusu Polskiego i zdobycie Monte Cassino.

  • 1944-06-20

   Audiencja gen. Andersa u papieża Piusa XII.

  • 1944-07-18

   Działania pościgowe i zdobycie Ankony (miasta i portu nad Adriatykiem) przez Oddziały 3 Dywizji Strzelców Karpackich.

  • 1944-07-21

   w Moskwie powstaje na polecenie Józefa Stalina Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego.

  • 1944-07-27

   PKWN podpisuje z ZSRS w Moskwie porozumienia o przebiegu granicy polsko-sowieckiej. Ustalono, że wschodnia granica Polski będzie przebiegać wzdłuż tzw. Linii Curzona.

  • 1944.VIII-IX

   Walki 2 Korpusu o przełamanie "Linii Gotów".

  • 1944-09-06

   3 Brygada Strzelców zdobyła Ypres

  • 1944.X - 1945.I

   Działania bojowe 2 Korpusu Polskiego w górach Apeninu Emiliańskiego.

  • 1944-10-29

   1 Dywizja Pancerna Maczka wyzwoliła Bredę

  • 1944-11-01

   Przybycie z Iranu do stolicy Nowej Zelandii ponad 800-osobowej grupy polskich dzieci.

  • 1944-11-29

   Po dymisji Mikołajczyka 24 listopada nowym premierem rządu RP na uchodźstwie został Tomasz Arciszewski.

  • 1945

  • 1945-02.04-11

   Konferencja Wielkiej Trójki w Jałcie.

  • 1945-04-21

   Zdobycie Bolonii przez 2 Korpus Polski. Bitwa o Bolonię była ostatnią operacją 2 Korpusu Polskiego we Włoszech oraz jego ostatnią bitwą w II wojnie światowej.

  • 1945-05-05

   Twierdza Wilhelmshaven kapituluje przed oddziałami 1 Polskiej Dywizji Pancernej

  • 1945-05-08

   Kapitulacja Niemiec i zakończenie działań wojennych w Europie. Dowodzony przez gen. W. Andersa 2. Korpus Polski pozostał czasowo we Włoszech.

  • 1945-07-05

   Mocarstwa zachodnie uznają Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej za legalną polską władzę.

  • 1945-07.17-08.02

   Konferencja Wielkiej Trójki w Poczdamie.

  • 1945-09-01

   Uroczyste otwarcie polskiego cmentarza wojennego pod Monte Cassino według projektu architektów Hryniewicza i Skolimowskiego. Spoczywa na nim 1051 poległych żołnierzy Rzeczypospolitej wszystkich narodowości (Polaków, Białorusinów, Ukraińców i Żydów) wyprowadzonych przez gen. Władysława Andersa z "nieludzkiej ziemi".

  • 1945-09-02

   Kapitulacja Japonii, zakończenie II wojny światowej.

  • 1946

  • 1946.VIII-IX

   Utworzenie Polskiego Korpusu Przesposobienia i Rozmieszczenia (PKPiR) - organizacji dla żołnierzy demobilizowanych Polskich Sił Zbrojnych

  • 1947

  • 1947-07-10

   Symboliczne zakończenie działalności PSZ, przekazanie szandarów do Instytutu Polskiego im. gen. Sikorskiego w Londynie

Opcje strony